รายละเอียด

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamental of Electrical Engineering

  • 15 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 12 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

รายวิชา - หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

พื้นฐานทางไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้ากำลัง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง(ต่อ)

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสตรง(ต่อ)

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (ต่อ)

เครื่องมือวัดไฟฟ้า

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (ต่อ)

การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแรงดันต่า

ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง 3 เฟส

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน กระแสลัดวงจรและการออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในอาคาร

ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า

ปฏิบัติการหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

ปฏิบัติการหม้อแปลงไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

ปฏิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

ปฏิบัิติการมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

ปฏิบัิติการมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

ปฏิบัิติการมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

ปฏิบัิติการมอเตอร์ไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน