รายละเอียด

การจัดการฟาร์มพืช / Crops Farm Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการฟาร์มพืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Crops Farm Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจัดการฟาร์มพืช

หน่วยเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มพืช
1.1 ความหมายของการจัดการฟาร์มพืช
1.2 องค์ประกอบของการจัดการฟาร์มพืช
1.3 รูปแบบของฟาร์ม
1.4 ขนาดของฟาร์ม
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และจำแนกต้นทุนประเภทต่างๆ จากกรณีศึกษา

หน่วยเรียนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตพืชในยุคปัจจุบัน
2.1 สถานการณ์การผลิตพืชในปัจจุบัน
2.2 แนวโน้มการผลิตพืชในปัจจุบัน
กิจกรรม : 1. บรรยายและอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และจำแนกต้นทุนประเภทต่างๆ จากกรณีศึกษา (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบการผลิตพืช
3.1 ข้อมูลสารสนเทศระบบการผลิตพืช
3.2 แอพพลิเคชั่นระบบการผลิตพืช
กิจกรรม : 1. บรรยายและอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพืชระยะสั้นจากกรณีศึกษา

หน่วยเรียนที่ 4 การบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต
4.1 ต้นทุนคงที่
4.2 ต้นทุนผันแปร
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพืชระยะสั้นจากกรณีศึกษา (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 การบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต (ต่อ)
4.3 ต้นทุนการผลิตพืชระยะสั้น
กิจกรรม : หน่วยเรียนที่ 4 การบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต (ต่อ)
4.3 ต้นทุนการผลิตพืชระยะสั้น

หน่วยเรียนที่ 4 การบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต (ต่อ)
4.4 ต้นทุนการผลิตพืชระยะยาว
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพืชระยะยาวจากกรณีศึกษา (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 การบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต (ต่อ)
4.5 การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการผลิตพืชจากกรณีศึกษา

หน่วยเรียนที่ 4 การบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต (ต่อ)
4.5 การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการผลิตพืชจากกรณีศึกษา (ต่อ)

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตพืช
5.1 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลตอบแทนการผลิตพืชจากกรณีศึกษา

หน่วยเรียนที่ 5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตพืช (ต่อ)
5.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทน
5.3 การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไร-ขาดทุน
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์งบดุลและกำไร-ขาดทุนการผลิตพืชจากกรณีศึกษา

หน่วยเรียนที่ 6 เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตพืช
6.1 เทคโนโลยีการผลิตพืชใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างและอภิปราย

หน่วยเรียนที่ 6 เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตพืช (ต่อ)
6.2 การผลิตพืชแม่นยำสูง
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเทคโนโลยีวัดค่าและควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร

หน่วยเรียนที่ 6 เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตพืช (ต่อ)
6.2 การผลิตพืชแม่นยำสูง (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเทคโนโลยีวัดค่าและควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 7 การสร้างมูลค่าเพิ่ม
7.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บรรยายและศึกษาจากวีดีทัศน์หรือศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างและอภิปราย

หน่วยเรียนที่ 7 การสร้างมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)
7.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บรรยายและศึกษาจากวีดีทัศน์หรือศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างและอภิปราย

สอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน