รายละเอียด

เทคโนโลยีระบบฝังตัวทางการเกษตร / Embedded System Technology in Agriculture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีระบบฝังตัวทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Embedded System Technology in Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคโนโลยีระบบฝังตัวทางการเกษตร

หน่วยเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอล
1.1 ความรู้เบื้องต้นทางไฟฟ้า
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 1 ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอลเบื้องต้น

หน่วยเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอล (ต่อ)
1.2 ความรู้เบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ความรู้เบื้องต้นทางดิจิตอล
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 1 ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอลเบื้องต้น (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 2 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการของระบบฝังตัว
2.1 Arduino และที่เข้ากันได้
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 2 การใช้งานเบื้องต้น Arduino และที่เข้ากันได้

หน่วยเรียนที่ 2 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการของระบบฝังตัว (ต่อ)
2.2 Raspberry Pi และระบบปฏิบัติการ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 3 การใช้งานเบื้องต้น Raspberry Pi และระบบปฏิบัติการ

หน่วยเรียนที่ 3 Arduino กับเซ็นเซอร์
3.1 เซ็นเซอร์รับรู้อุณหภูมิ
3.2 เซ็นเซอร์รับรู้แสง
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 4 การใช้งาน Arduino กับเซ็นเซอร์

หน่วยเรียนที่ 3 Arduino กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)
3.3 เซ็นเซอร์รับรู้ก๊าซ
3.4 เซ็นเซอร์รับรู้ความชื้น และอื่นๆ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 4 การใช้งาน Arduino กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 3 Arduino กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)
3.5 การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 4 การใช้งาน Arduino กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 3 Arduino กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)
3.5 การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 4 การใช้งาน Arduino กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม : 1. สอบภาคทฤษฎี

หน่วยเรียนที่ 4 Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์
4.1 เซ็นเซอร์รับรู้อุณหภูมิ
4.2 เซ็นเซอร์รับรู้แสง
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 4 การใช้งาน Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์

หน่วยเรียนที่ 4 Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)
4.3 เซ็นเซอร์รับรู้ก๊าซ
4.4 เซ็นเซอร์รับรู้ความชื้น และอื่นๆ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 4 การใช้งาน Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)
4.5 การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 4 การใช้งาน Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)
4.5 การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการที่ 4 การใช้งาน Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์ (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 5 การศึกษาเฉพาะทางที่สนใจทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
5.1 พืชศาสตร์
5.2 สัตวศาสตร์
5.3 ประมง และอื่นๆ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 5 การศึกษาเฉพาะทางที่สนใจทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง

หน่วยเรียนที่ 5 การศึกษาเฉพาะทางที่สนใจทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
5.1 พืชศาสตร์
5.2 สัตวศาสตร์
5.3 ประมง และอื่นๆ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 5 การศึกษาเฉพาะทางที่สนใจทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 5 การศึกษาเฉพาะทางที่สนใจทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
5.1 พืชศาสตร์
5.2 สัตวศาสตร์
5.3 ประมง และอื่นๆ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 5 การศึกษาเฉพาะทางที่สนใจทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

สอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม : 1. สอบภาคทฤษฎี

อาจารย์ผู้สอน