รายละเอียด

โรคพืชและการป้องกันกำจัด / Plant Diseases and Their Control

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03011206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โรคพืชและการป้องกันกำจัด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Diseases and Their Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โรคพืชและการป้องกันกำจัด

หน่วยเรียนที่ 1 ความรู้ทั่วไปของโรคพืช
1.1 ความสำคัญของโรคพืช
1.2 ความหมายของโรคพืช
1.3 ประเภทของโรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์และกล้องสเตอริโอ

หน่วยเรียนที่ 1 ความรู้ทั่วไปของโรคพืช (ต่อ)
1.4 สาเหตุโรคพืช
1.5 ปัจจัยก่อให้เกิดโรคพืช
1.6 วงจรโรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการเก็บและรักษาตัวอย่างโรคพืช

หน่วยเรียนที่ 2 อาการโรคพืชและสิ่งที่แสดงให้เห็น
2.1 อาการโรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการศึกษาลักษณะอาการโรคพืช

หน่วยเรียนที่ 2 อาการโรคพืชและสิ่งที่แสดงให้เห็น (ต่อ)
2.2 สิ่งที่แสดงให้เห็น
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการศึกษาลักษณะอาการโรคพืช (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 3 กระบวนการเกิดโรคพืช
3.1 การแพร่กระจายโรคพืช
3.2 กลไกก่อให้เกิดโรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการศึกษาลักษณะอาการโรคพืช (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
4.1 โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการเกี่ยวกับไส้เดือนฝอย

หน่วยเรียนที่ 4 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
4.1 โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย (ต่อ)
4.2 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการเกี่ยวกับไส้เดือนฝอย (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 5 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตมีชีวิต
5.1 โรคพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร
5.2 โรคพืชที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตมีชีวิต

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 4 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
4.3 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

หน่วยเรียนที่ 4 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
4.3 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
4.4 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย

หน่วยเรียนที่ 4 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
4.4 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
4.5 โรคพืชที่เกิดจากวไวรัส
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากไวรัส

หน่วยเรียนที่ 4 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
4.6 โรคพืชที่เกิดจากไฟโตพลาสมา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากไฟโตพลาสมา

หน่วยเรียนที่ 6 หลักและวิธีการจัดการโรคพืช
6.1 หลักการจัดการโรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการหลักและวิธีการจัดการโรคพืช

หน่วยเรียนที่ 6 หลักและวิธีการจัดการโรคพืช (ต่อ)
6.2 วิธีการจัดการโรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ศึกษาจากวีดีทัศน์
3. ปฏิบัติการหลักและวิธีการจัดการโรคพืช (ต่อ)

อาจารย์ผู้สอน