รายละเอียด

ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม / Industrail Design Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrail Design Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนและการจัดตั้งธุรกิจทางการออกแบบ การบริหารจัดการ การตลาดสำหรับการออกแบบ ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีการออกแบบ

รายวิชา - ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน