รายละเอียด

สัมมนา / Seminar

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43020040
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาลักษณะและชนิดของการสัมมนา การตั้งหัวข้อการสัมมนา การเขียนโครงการสัมมนา นำเสนอหัวข้อสัมมนาด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและด้านความก้าวหน้าทางงานออกแบบ ครอบคลุมเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจในระดับปริญญาตรี

รายวิชา - สัมมนา

อาจารย์ผู้สอน