รายละเอียด

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม / Product Design for Environment

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023026
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Product Design for Environment
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวความคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายวิชา - การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ผู้สอน