รายละเอียด

วัสดุผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / Industrial Product Materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Product Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสมบัติ ประเภท และการเลือกใช้ วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ รวมถึงกรรมวิธีการผลิต โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายวิชา - วัสดุผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน