รายละเอียด

องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น / Introduction to Composition

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFACC404
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Composition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ด้วยวัสดุและวิธีการหลากหลาย โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม

รายวิชา - องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน