รายละเอียด

การบัญชีชั้นต้น / Introduction to Accounting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 40 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การบัญชีชั้นต้น

- อธิบายโครงสร้างรายวิชาที่เรียนและแนะนำในสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
- แจก Course Syllabus
- บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี
• ความหมาย วิวัฒนาการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการบัญชี
• หน่วยธุรกิจ
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

กิจกรรม : - การแจ้งนโยบายในการเรียนหาข้อตกลงร่วมกันใน
อาทิ การแต่งกาย การตรงเวลา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ กฎกติกาการอยู่ร่วมในชั้นเรียน การทำงานกลุ่มที่ควรทราบ
- การแจ้งช่วยเวลาที่นักศึกษาสามารถพบหรือเมื่อต้องการคำปรึกษาในการเรียน
วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
• กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางกาเงิน
• มาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
• หลักการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชีการวิเคราะห์รายการค้าและลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจบริการ

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี (ต่อ)
• กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางกาเงิน
• มาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
• หลักการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชีการวิเคราะห์รายการค้าและลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจบริการ

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 การบันทึกรายการบัญชี
• ระบบบัญชีคู่ ผังบัญชี
• การบันทึกรายการบัญชีขั้นต้น
• การบันทึกรายการบัญชีขั้นปลาย

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 การบันทึกรายการบัญชี(ต่อ)
• ระบบบัญชีคู่ ผังบัญชี
• การบันทึกรายการบัญชีขั้นต้น
• การบันทึกรายการบัญชีขั้นปลาย

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 การปรับปรุงบัญชีและงบการเงิน
• รายการปรับปรุงบัญชีที่ต้องทำตอนสิ้นงวดบัญชี การกลับรายการปรับปุรง
• การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
• งบทดลอง
• การจัดทำกระดาษทำการ การปิดบัญชี
• การจัดทำงบการเงิน

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 การปรับปรุงบัญชีและงบการเงิน(ต่อ)
• รายการปรับปรุงบัญชีที่ต้องทำตอนสิ้นงวดบัญชี การกลับรายการปรับปุรง
• การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
• งบทดลอง
• การจัดทำกระดาษทำการ การปิดบัญชี
• การจัดทำงบการเงิน

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 5 การบัญชีสำหรับส่วนของเจ้าของ
• กิจการเจ้าของคนเดียว
• ห้างหุ้นส่วน
• บริษัท

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า
• ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจซื้อขายสินค้า
• เอกสารที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขในการซื้อขายสินค้า
• หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ (แบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวด)
• การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า(ต่อ)
• ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจซื้อขายสินค้า
• เอกสารที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขในการซื้อขายสินค้า
• หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ (แบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวด)
• การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 7 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ลักษณะภาษีมูลค่าเพิ่ม
• เอกสารและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ
• ลักษณะภาษีมูลค่าเพิ่ม
• เอกสารและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ(ต่อ)
• ลักษณะภาษีมูลค่าเพิ่ม
• เอกสารและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 9 การบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
• ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
• หลักการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
• การบันทึกบัญชีปัจจัยการผลิต
• การบันทึกบัญชีงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
• การจัดทำงบการเงิน
กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 9 การบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
• ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
• หลักการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
• การบันทึกบัญชีปัจจัยการผลิต
• การบันทึกบัญชีงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
• การจัดทำงบการเงิน
กิจกรรม : วิธีการสอน:
-บรรยายเชิงอภิปราย
-การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
-การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
-ทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน:
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน