รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Course orientation
กิจกรรม :

Unit 1 Project Meeting
1A Running a meeting

กิจกรรม : Prepare a script and practice speaking as the chairperson for a project meeting

Unit 1 Project Meeting
1B Suggestions and discussions

กิจกรรม : Run a project meeting to find a topic for a problem-solution project

Unit 2 Surveys and Questionnaires
2A Making questions for a survey

กิจกรรม : Make questions for a survey

Unit 2 Surveys and Questionnaires
2B Making online surveys

กิจกรรม : Create an online survey

Unit 3 Interpreting Data
3A Analyzing results

กิจกรรม : Read instructions and customize charts from an online survey

Unit 3 Interpreting Data
3B Describing data

กิจกรรม : Describe data collection from an online survey

Review
กิจกรรม :

Mid-term examination
กิจกรรม :

Unit 4 Writing a Survey Report and Abstract
4A Writing a survey report

กิจกรรม : Write a survey report

Unit 4 Writing a Survey Report and Abstract
4B Writing an abstract

กิจกรรม : Write an abstract

Unit 5 Finding Solution
5A Creating a Persona

กิจกรรม : Create a persona from results of a survey

Unit 5 Finding Solution
5B Finding the best solution

กิจกรรม : Use brainstorming techniques and an evaluation matrix to find the best solution

Unit 6 Presenting
6A How to give a presentation

กิจกรรม : Prepare a script for giving an introduction in a project presentation.

Unit 6 Presenting
6B Describing a process

กิจกรรม : Give a presentation to describe a process relating to a project work

Review
กิจกรรม :

Final Examination
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน