รายละเอียด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / E-Commerce

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : E-Commerce
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ผู้สอน