รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้น เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงวิพากษ์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงวิเคราะห์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงสังเคราะห์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงระบบ
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงมโนทัศน์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงสร้างสรรค์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงกลยุทธ์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไข

ความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มหากรณีศึกษาที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และวางแผนหารูปแบบการดำเนินงาน

ความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
กิจกรรม : นำเสนอแนวคิดและรายงานความก้าวหน้า

วิพากษ์และนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษา
กิจกรรม : การนำเสนอ ผลงาน การมีส่วนร่วม ผลการสะท้อนคิด

วิพากษ์และนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษา
กิจกรรม : การนำเสนอ ผลงาน การมีส่วนร่วม ผลการสะท้อนคิด

จัดเวทีนำเสนอ คัดสรรผลงาน ของนักศึกษา
กิจกรรม : จัดนำเสนอผลงาน ในรูปแบบนิทรรศการ


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน