รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร / Computer Aid for Food Process Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 52011306
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Aid for Food Process Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

อาจารย์ผู้สอน