รายละเอียด

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ / Publication Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 37 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Publication Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

อาจารย์ผู้สอน