รายละเอียด

การออกแบบกราฟิก / Graphic Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 32 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบกราฟิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Graphic Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบกราฟิก

อาจารย์ผู้สอน