รายละเอียด

การบัญชีชั้นสูง 1 / Advanced Accounting 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC130
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นสูง 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Accounting 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

วิชาชีพบังคับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รายวิชา - การบัญชีชั้นสูง 1

บทที่ 1 การจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
1.1 ลักษณะของกิจการที่บันทึกบัญชีไว้ไม่สมบูรณ์
1.2 ขั้นตอนในการจัดหาข้อมูลจากบัญชีที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ทั้งรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย
1.3 จัดทำงบการเงิน
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด
มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 1 การจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
1.3 จัดทำงบการเงิน

บทที่ 2 รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
2.1 ความหมายของรายได้
2.2 ขอบเขตของรายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด
มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 2 รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
2.3 หลักการสำคัญของTFRS15
2.4 ขั้นตอนหลักการสำคัญ 5 ขั้นตอนของTFRS15
2.5 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด
มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 3 การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย
3.1 ความหมายของการฝากขาย
3.2 สาเหตุของการฝากขาย
3.3 ข้อแตกต่างระหว่างการขายกับการฝากขาย
3.4 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากขาย
3.5 การบันทึกบัญชีการฝากขายด้านผู้รับฝากขาย
3.6 การบันทึกบัญชีการฝากขายด้านผู้ฝากขาย
3.7 การแสดงรายการในงบการเงิน
กิจกรรม : มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาลักษณะของการฝากขาย ส่งและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 3 การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย
3.6 การบันทึกบัญชีการฝากขายด้านผู้ฝากขาย
3.7 การแสดงรายการในงบการเงิน

บทที่ 4 การบัญชีขายผ่อนชำระ
4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขายผ่อนชำระ
4.2 ความแตกต่างของการขายเชื่อ ขายผ่อนชำระ
4.3 การรับรู้รายได้ของการขายผ่อนชำระ
4.4 การคำนวณดอกเบี้ยสัญญาขายผ่อนชำระ

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัดฝากขาย

มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาลักษณะของการขายผ่อนชำระ ส่งและนำเสนอหน้าชั้นเรียน บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 4 การบัญชีขายผ่อนชำระ
4.4 การคำนวณดอกเบี้ยสัญญาขายผ่อนชำระ
4.5 วิธีการบัญชีขายผ่อนชำระ สินค้ารับแลกเปลี่ยน กรณีผิดสัญญา และกรณีการยึดสินค้าคืน
4.6 การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล
กิจกรรม : มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาลักษณะของการขายผ่อนชำระ ส่งและนำเสนอหน้าชั้นเรียน บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 5 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า
5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่า
5.2 ความแตกต่างระหว่างการเช่า การเช่าซื้อ และการเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
5.3 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าด้านผู้เช่า

กิจกรรม : มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาลักษณะของสัญญาเช่า ส่งและนำเสนอหน้าชั้นเรียน บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 5 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า
5.4 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าผู้ให้เช่า
5.5 การขายและการเช่ากลับคืน
5.6 การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
กิจกรรม : มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาลักษณะของสัญญาเช่า ส่งและนำเสนอหน้าชั้นเรียน บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขาและตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ
6.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน
6.2 วิธีการบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน
6.3 การจัดทำงบการเงินสำหรับสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 6 การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขาและตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ
6.4 กระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวมสำนักงานใหญ่และสาขา
6.5 การนำเสนองบการเงินรวมสำนักงานใหญ่และสาขา กรณีสาขาดำเนินงานอยู่ในประเทศ
6.6 การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

บทที่ 7 การบัญชีเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน
7.1 ความหมายของสกุลเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศ
7.2 ความหมายของรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
7.3 การบันทึกรายการทางบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
7.4 การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการค้าที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัดสำนักงานใหญ่และสาขา

มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศไทยและรายการค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ส่งและนำเสนอหน้าชั้นเรียน บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 7 การบัญชีเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน
7.5 ความหมายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
7.6 การบันทึกบัญชีของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
7.7 วิธีการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศ
7.8 การรายงานงบการเงินที่แปลงค่าแล้ว
กิจกรรม : มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศไทยและรายการค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ส่งและนำเสนอหน้าชั้นเรียน บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 8 การบัญชีสัญญาก่อสร้าง
8.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง
8.2 ประเภทสัญญาก่อสร้าง
8.3 การรับรู้รายได้ของธุรกิจก่อสร้าง

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 8 การบัญชีสัญญาก่อสร้าง
8.4 วิธีการบัญชีตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง
8.5 การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

บทที่ 9 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ กิจการที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงิน
9.1 ความหมายและลักษณะของการปรับโครงสร้างหนี้
9.2 การบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ส่งและนำเสนอ บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 9 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ กิจการที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงิน
9.1 ความหมายและลักษณะของการปรับโครงสร้างหนี้
9.2 การบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
กิจกรรม : มอบหมายงานกลุ่มให้ไปศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ส่งและนำเสนอ บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

บทที่ 10 การบัญชีกองทุนและกิจการไม่หวังผลกำไร
10.1 ลักษณะขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
10.2 ที่มาและประเภทของการบัญชีกองทุน
10.3 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
10.4 การจัดทำงบการเงินสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบปัญหา แก้ไขโจทย์แบบฝึกหัด มอบหมายงานแบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน