รายละเอียด

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการประมง / Software Package for Fisheries

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 23011205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการประมง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Package for Fisheries
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2558

รายละเอียด

รายวิชา - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการประมง

อาจารย์ผู้สอน