รายละเอียด

การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 23013303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2559

รายละเอียด

รายวิชา - การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาจารย์ผู้สอน