รายละเอียด

โรคและปรสิตสัตว์น้ำ / Diseases and Parasites of Aquatic Animals

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 23011203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Diseases and Parasites of Aquatic Animals
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2560

รายละเอียด

รายวิชา - โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

อาจารย์ผู้สอน