รายละเอียด

การเตรียมพร้อมสหกิจ / Pre-Cooperative Education

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 34081311
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมพร้อมสหกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-Cooperative Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมพร้อมสหกิจ

อาจารย์ผู้สอน