รายละเอียด

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ / International Logistics and Supply Chain Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA412
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : International Logistics and Supply Chain Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

อาจารย์ผู้สอน