รายละเอียด

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ / Special Topics in Logistics Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE312
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Topics in Logistics Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์

อาจารย์ผู้สอน