รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Mechanics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกล คิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรม

- แนะนำตัวแก่นักศึกษา และระเบียบในการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการเรียน
- บทนำ หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ พื้นฐานความรู้สำหรับสถิตยศาสตร์

กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน

- ระบบของแรง
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- สภาพสมดุล
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- โครงสร้าง
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- โครงสร้าง
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน
- ทดสอบเก็บคะแนน

- คิเนติกส์ของอนุภาค
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- สอบกลางภาค -
กิจกรรม : - สอบกลางภาค -

- คิเนติกส์ของอนุภาค
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- คิเนติกส์ของอนุภาค
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- คิเนติกส์ของระบบอนุภาค
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- คิเนติกส์ของระบบอนุภาค
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน
- ทดสอบเก็บคะแนน

- คิเนติกส์ของระบบอนุภาค
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน
- ทดสอบเก็บคะแนน

- คิเนเมติกส์ของวัตถุเกร็ง
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- คิเนติกส์ของวัตถุเกร็ง
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

- คิเนติกส์ของวัตถุเกร็ง
กิจกรรม : - Power Point
- บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์/ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน
- ทบทวน

- สอบปลายภาค
กิจกรรม : - สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน