รายละเอียด

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า / Electrical Instruments and Measurements

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 30 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Instruments and Measurements
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและ
คุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล การ
วัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทาน ค่าความ
เหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และคาบหรือช่วงเวลา สัญญาณรบกวน
การแปลงสัญญาณ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด

รายวิชา - เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

 

1

แนะนำรายวิชา

- แนวการสอน

- Pre-test

2

ความเป็นมาของระบบวัด

- ระบบหน่วยวัด

- หน่วยวัดทางไฟฟ้า

- มาตรฐานของการวัด                                              

3

ความผิดพลาดในการวัด

- ความผิดพลาดในการวัด

- ความแม่นยำ ความเที่ยงตรงในการวัด

- การหาค่าเฉลี่ยของการวัด

4

เครื่องมือวัดทางกลไฟฟ้า

- เครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่

- กัลวานอมิเตอร์

5

โวลต์มิเตอร์

- หลักการของโวลต์มิเตอร์

- การออกแบบโวลต์มิเตอร์

- ชนิดของโวลต์มิเตอร์

- การใช้งานโวลต์มิเตอร์

6

แอมป์มิเตอร์

- หลักการของแอมป์มิเตอร์

- การออกแบบแอมป์มิเตอร์

- ชนิดของแอมป์มิเตอร์

- การใช้งานแอมป์มิเตอร์

7

โอห์มมิเตอร์

- หลักการของโอห์มมิเตอร์

- การออกแบบโอห์มมิเตอร์

- ชนิดของโอห์มมิเตอร์

- การใช้งานโอห์มมิเตอร์

8

สอบกลางภาค

9

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

- หลักการทำงานของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ

- การใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์

10

เครื่องกำเนิดสัญญาณ

- วงจรกำเนิดสัญญาณ

- เครื่องกำเนิดสัญญาณที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

11

เครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า

- P

- S

- Q

- PF

12

วงจรบริจน์

- DC BRIDGE

- AC BRIDGE

13

ออสซิลโลสโคป

- ออสซิลโลสโคป

- ออสซิลโลสโคปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

14

เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

15

การปรับเทียบเครื่องมือวัด

- การปรับเทียบด้วยวิธีเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน

อาจารย์ผู้สอน