รายละเอียด

ระบบโฟโตโวลตาอิก / Photovoltaic System

  • 7 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 19 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE158
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบโฟโตโวลตาอิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Photovoltaic System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2561

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบโฟโตโวลตาอิก

-ดวงอาทิตย์

-การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

-โครงสร้างของดวงอาทิตย์

-โลก

-ตำแหน่งของดวงอาทิตย์

-เวลาสุริยะและสมดูลเวลา

-ค่าคงตัวสุริยะ

-การลดลงของรังสีดวงอาทิตย์ที่เกิดจากบรรยากาศโลก

-การสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์บนเมฆ

-การคำนวณค่ารังสีตรงบนพื้นโลก

-ค่ารังสีกระจายบนพื้นโลก

-การหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์

ระดับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มาตรฐานและเครื่องมือวัดรังสีดวงอาทิตย์

-การวัดรังสีกระจาย

-การวัดสเปกตรัมของแสงอาทิตย์

-การวัดจำนวนชั่วโมงมีแดด

-การคำนวณข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์

-การคำนวณค่าเฉลี่ยรังสีแสงอาทิตย์รายชั่วโมง

-การกระจายของรังสีแสงอาทิตย์บนพื้นโลก

โครงสร้างทาอิเล็กทรอนิกส์ของสารกึ่งตัวนำ

-องค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์แสงอาทิตย์

-การหาประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

-บทปฏิบัติการพื้นฐานการทดสอบประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์

-หลักการทำงานพื้นฐานของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบต่างๆ

-องค์ประกอบพื้นฐานของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบต่างๆ

 

-หลักการพื้นฐานการถ่ายเทความร้อน

-หลักการพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

-หลักการพื้นฐานการถ่ายเท

 

-การออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชน

-การประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน

-ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อประเทศไทย

-บทปฏิบัติการออกแบบ

บทที่7 ปฏิบัติติการออกแบบประยุกต์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน