รายละเอียด

การผลิตชุดการสอน / Instruction Package Production

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE942
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตชุดการสอน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Instruction Package Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความหมาย และวิวัฒนาการของชุดการสอน รูปแบบและลักษณะของชุดการสอน พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน การวางแผน การออกแบบ การสร้าง เทคนิคและกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตชุดการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างชุดการสอน การทดลองหาประสิทธิภาพ การประเมินผลและปรับปรุง

Study and practice of meaning and evolution of instruction package, pattern and feature instruction package, basic psychology about instruction package, planning, design, construct, technique and procedure in instruction package production, practice to construct instruction package, try-out to efficiency define, evaluation and improvement.

รายวิชา - การผลิตชุดการสอน

อาจารย์ผู้สอน