รายละเอียด

ปฏิบัติงานเครื่องมือกลสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม / Machine Tool Practices for Industrial Professional

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE916
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานเครื่องมือกลสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tool Practices for Industrial Professional
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมเป็นครูช่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกล หลักการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเจียระไนลับเครื่องมือตัด เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไสเครื่องกัด เครื่องมือตัดชนิดต่าง ๆ
การลับเครื่องมือตัด การเลื่อยกล การเจาะรู การรีมเมอร์ การคว้านรู การกลึงปาดหน้า การกลึงปอก การกลึงตกบ่า การกลึงเกลียว การพิมพ์ลาย การไสราบ การไสฉากและมุม การกัดราบ การกัดร่อง งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน และจัดทำชุดการสอนงานเครื่องมือกล

Practice of industrial professional of safety in machine tool practices, principles of equipment, tools grinders, hacksaws, drilling machines, lathes machines, shaper and planer machines, milling machines and toolings, tools grinding, sawing, drilling, reaming, boring, facing, cylindrical turning, grooving, threading, knurling, flat planing, angle planing, flat milling, groove milling, measuring and investigate and construction of an instructional package of machine tool.

รายวิชา - ปฏิบัติงานเครื่องมือกลสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน