รายละเอียด

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน / Pre Professional Experience

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 30022405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Professional Experience
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

อาจารย์ผู้สอน