รายละเอียด

กลศาสตร์ของไหล / Fluid Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31043203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ของไหล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fluid Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - กลศาสตร์ของไหล

อาจารย์ผู้สอน