รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ / English for Academic Purposes

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13031013
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Academic Purposes
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2561

รายละเอียด

Cool

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ

Introduction to the course

Unit 1: Student Life
- Introduction to Reading Skill
Skimming, Scanning
- Grammar:
Capital letter
Present Simple
Conjunction (to join sentences ; and, but)
Part of Speech

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้Unit 1: Student Life
- Introduction to Reading Skill
Skimming, Scanning
- Grammar:
Capital letter
Present Simple
Conjunction (to join sentences ; and, but)
Part of Speech

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้Unit 1: Student Life
- Introduction to Reading Skill
Skimming, Scanning
- Grammar:
Capital letter
Present Simple
Conjunction (to join sentences ; and, but)
Part of Speech

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 2: Daily routines
- Reading : Work Stress
Skimming, Scanning
Summary
- Grammar:
Handwriting
paragraphs
writing : first, next, then, after, finally
Vocabulary Development

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 2: Daily routines
- Reading : Work Stress
Skimming, Scanning
Summary
- Grammar:
Handwriting
paragraphs
writing : first, next, then, after, finally
Vocabulary Development

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 3: People and the environment
- Reading : Hurricanes
Skimming, Scanning
Summary
- Grammar:
Part of Speech and meaning

Punctuation
Adverb of frequency
Vocabulary Development: Drawing and diagrams.

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 3: People and the environment
- Reading : Hurricanes
Skimming, Scanning
Summary
- Grammar:
Part of Speech and meaning Punctuation
Adverb of frequency
Vocabulary Development: Drawing and diagrams.

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Review
กิจกรรม : Review

Midterm Examination
กิจกรรม : Midterm Examination

Unit 4: Starting Out
- Listening : Listing at college
Listening for specific information
Listening for gist
- Speaking:
Checking information
Confirming information
Functional Language
Vocabulary Development: What is vocabulary

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 4: Starting Out
- Listening : Listing at college
Listening for specific information
Listening for gist
- Speaking:
Checking information
Confirming information
Functional Language
Vocabulary Development: What is vocabulary

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 5: Caring for the environment
- Listening : Working together
Taking note
Listening for numbers
- Speaking:
Talking about numbers
Giving Presentation
Choosing a focus

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 5: Caring for the environment
- Listening : Working together
Taking note
Listening for numbers
- Speaking:
Talking about numbers
Giving Presentation
Choosing a focus

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 6: Modern architecture
- Listening : House in the future
Making listening easier
Listening for reason (because for reasons)
- Speaking:
Giving reasons
Making plans
Presentation (2)
Vocabulary Development: Building your vacabulary

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Unit 6: Modern architecture
- Listening : House in the future
Making listening easier
Listening for reason (because for reasons)
- Speaking:
Giving reasons
Making plans
Presentation (2)
Vocabulary Development: Building your vacabulary

กิจกรรม : แนะนำเข้าสู่บทเรียน/คำศัพท์
การบรรยาย
ฝึกปฏิบัติโดยการแต่งประโยค/การพูดบทสนทนา
แบบฝึกหัดเสริม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

Review
กิจกรรม : Review

Final Examination
กิจกรรม : Final Examination

อาจารย์ผู้สอน