รายละเอียด

สัมมนาพืชศาสตร์ / Plant Science Seminar

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21019498
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาพืชศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Science Seminar
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

(Course Specification)

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 21019498 สัมมนาพืชศาสตร์

(Plant Science Seminar)

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

สารบัญ

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 2

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 2

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 7

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 14

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา

Course Specification

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา : 21019498 สัมมนาพืชศาสตร์ (Plant Science Seminar)

 

2. จำนวนหน่วยกิต : 1 หน่วยกิต (0-2-1)

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 081-792-0315 e-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th

e-mail : k_rujiphot@gmail.com

4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 081-792-0315 e-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th

e-mail : k_rujiphot@gmail.com

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล สุรพรไพบูลย์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 086-181-3121 e-mail. pikul.rmutl@gmail.com

 

3) ดร. อภิรยา เทพสุคนธ์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 086-654-3921 e-mail: apiraya@gmail.com

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 4

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

 

8. สถานที่เรียน : สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: วันที่ 26 ตุลาคม 2561

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา

1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนา การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล การจัดทำรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

 

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา นำเสนองานอภิปรายปัญหาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ

Study and practice in seminar and seminar components, presentation, discussion and recommendation in seminar or academic conference

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา:

จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ - ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 2 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา - ชั่วโมง

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

3.1 อาจารย์จัดทำแผนการเรียน-การสอน เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ แจ้งเป็นข้อตกลงในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

3.3 วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์

3.4 e-mail : k_rujiphot@gmail.com ช่วงเวลา 20.00 –24.00 น. ทุกวัน

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้

 

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral)

˜ 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

˜ 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชา

การหรือวิชาชีพ

˜ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

š 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายประกอบ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

 

1. การสังเกต

2. การตรงต่อเวลา

3. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

 

2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)

˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา

š 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา

˜ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process

 

1. การสังเกต

2. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

 

3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills)

š 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

˜ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

 

1. การสังเกต

2. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

3. การนำเสนอผลงาน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)

˜ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี

˜ 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

˜ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

š 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

 

1. การสังเกต

2. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

3. การนำเสนอผลงาน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)

˜ 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม

š 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม

˜ 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)

 

1. การสังเกต

2. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

3. การนำเสนอผลงาน โดยวิธีรายงาน/วาจา และ/หรือ Power point

6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาพืชศาสตร์

˜ ความรับผิดชอบหลัก š ความรับผิดชอบรอง

 

กลุ่มวิชา

วิชาชีพบังคับ

1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์

6.ด้านทักษะ

เชิงตัวเลขและการใช้

พิสัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ลำดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

21

21019498

สัมมนาพืชศาสตร์

 

˜

 

˜

 

˜

 

š

 

˜

 

š

 

˜

 

š

 

˜

 

˜

 

รายวิชา - สัมมนาพืชศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน