รายละเอียด

โปรแกรมสำเร็จ 1 / Program Package 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12034101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมสำเร็จ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Program Package 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่ง และวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติงานต่าง ๆ ระบบ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ประโยชน์และการนำไปใช้งานของโปรแกรมสำเร็จแต่ละชนิด การนำโปรแกรมสำเร็จมาใช้กับงานธุรกิจต่าง ๆ ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จที่เหมาะสมในปัจจุบัน และการนำไปประยุกต์ใช้งาน

รายวิชา - โปรแกรมสำเร็จ 1

อาจารย์ผู้สอน