รายละเอียด

การควบคุมคุณภาพ / Quality Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE907
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การควบคุมคุณภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quality Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การควบคุมคุณภาพ

อาจารย์ผู้สอน