รายละเอียด

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า / Inventory and Warehouse Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Inventory and Warehouse Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

อาจารย์ผู้สอน