รายละเอียด

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม / Personality Development and Social Etiquette

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Personality Development and Social Etiquette
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

อาจารย์ผู้สอน