รายละเอียด

สัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์ / Logistics Engineering Seminar

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 34081312
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Logistics Engineering Seminar
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์

อาจารย์ผู้สอน