รายละเอียด

ภาวะผู้นำ / Leadership

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12011309
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาวะผู้นำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Leadership
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - ภาวะผู้นำ

อาจารย์ผู้สอน