รายละเอียด

สถิติวิศวกรรม / Engineering Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 34062202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - สถิติวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน