รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

1.1 วัสดุวิศวกรรม
1.1.1 ความหมายของวัสดุวิศวกรรม
1.1.2 ชนิดของวัสดุวิศวกรรม
1.2 โลหะ
1.2.1 ที่มาและประวัติของโลหะ
1.2.2 ประเภทของโลหะ
1.2.3 คุณสมบัติของโลหะ
1.2.4 ข้อดีข้อเสียของโลหะ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

1.3 วัสดุโพลิเมอร์
1.3.1 ที่มาและประวัติของโพลิเมอร์
1.3.2 ประเภทของโพลิเมอร์
1.3.3 คุณสมบัติของโพลิเมอร์
1.3.4 ข้อดีข้อเสียของโพลิเมอร์
1.4 เซรามิก
1.4.1 ที่มาและประวัติของเซรามิก
1.4.2 ประเภทของเซรามิก
1.4.3 คุณสมบัติของเซรามิก
1.4.4 ข้อดีข้อเสียของเซรามิก

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

1.5 ไม้
1.5.1 ที่มาและประวัติของไม้
1.5.2 ประเภทของไม้
1.5.3 คุณสมบัติของไม้
1.5.4 ข้อดีข้อเสียของไม้

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

1.6 แก้ว
1.6.1 ที่มาและประวัติของแก้ว
1.6.2 ประเภทของแก้ว
1.6.3 คุณสมบัติของแก้ว
1.6.4 ข้อดีข้อเสียของแก้ว
1.7 คอนกรีต
1.7.1 ที่มาและประวัติของคอนกรีต
1.7.2 ส่วนผสมของคอนกรีต
1.7.3 กระบวนการผลิตคอนกรีต
1.7.4 คุณสมบัติของคอนกรีต
1.7.5 ข้อดีข้อเสียของคอนกรีต
1.8 แอสฟัลต์
1.8.1 ความเป็นมาของแอสฟัลต์
1.8.2 กรรมวิธีการผลิตแอสฟัลต์
1.8.3 คุณสมบัติของแอสฟัลต์
1.8.4 แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ
1.8.5 ประโยชน์และการนำไปใช้
1.8.6 ข้อดีข้อเสียของแอสฟัลต์

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

2.1 มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ
2.1.1 คำจำกัดความของระบบมาตรฐาน
2.1.2 ข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.2.1 ข้อกำหนดระบบคุณภาพ
2.2.2 ประเภทวัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.3 มาตรฐาน ISO
2.3.1 ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO
2.3.2 ประเภทวัสดุตามมาตรฐาน ISO

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

2.4 มาตรฐานต่างๆ ของวัสดุในงานวิศวกรรม
2.4.1 มาตรฐานต่างๆ ของวัสดุในงานวิศวกรรม
2.4.2 มาตรฐานกำหนดสมบัติของวัสดุ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

แผนภาพสมดุลเฟสและการแปรความหมาย
คุณสมบัติต่างๆและการนำไปใช้งาน
3.1 ความเค้น
3.1.1 ความเค้นแรงดึง
3.1.2 ความเค้นแรงอัด
3.1.3 ความเค้นแรงเฉือน
3.2 ความเครียดและการเปลี่ยนรูป
3.2.1 ความเครียด
3.2.2 การเปลี่ยนรูปแบบ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด
3.3.1 การทดสอบแรงดึง
3.3.2 ความเหนียว
3.3.3 โมดูลัสยืดหยุ่น
3.4 ความคืบ ความแกร่ง ความล้า
3.4.1 ความคืบ
3.4.2 ความแกร่ง
3.4.3 ความล้า
3.5 ความแข็ง
3.5.1 ความแข็งแบบบริแนล
3.5.2 ความแข็งแบบร็อกเวล
3.5.3 ความแข็งแบบวิกเกอรส์

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

4.1 โลหะ
4.1.1 การเตรียมการผลิตเหล็กกล้า
4.1.2 วิธีการผลิตเหล็กกล้า
4.2 วัสดุโพลิเมอร์
4.2.1 การเตรียมการผลิตโพลิเมอร์จากกรดอินทรีย์
4.2.2 วิธีการผลิตโพลิเมอร์จากกรดอินทรีย์

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

4.3 เซรามิก
4.3.1 การเตรียมการผลิตเซรามิก
4.3.2 วิธีการผลิตเซรามิก
4.4 แก้ว
4.4.1 การเตรียมการผลิตแก้ว
4.4.2 วิธีการผลิตแก้ว

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

4.5 ไม้
4.5.1 การเตรียมการแปรรูปไม้
4.5.2 วิธีการแปรรูปไม้
4.6 คอนกรีต
4.6.1 การเตรียมการผลิตคอนกรีต
4.6.2 วิธีการผลิตคอนกรีต
4.7 แอสฟัลท์
4.7.1 การเตรียมการผลิตแอสฟัลท์
4.7.2 วิธีการผลิตแอสฟัลท์

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

5.1 ขีดจำกัดในการรับกำลังของวัสดุ
5.1.1 ขีดจำกัดในการรับแรงอัด
5.1.2 ขีดจำกัดในการรับแรงดึง
5.1.3 ขีดจำกัดในการรับแรงเฉือน

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

5.2 การเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุ
5.2.1 ความเครียดกับการเปลี่ยนรูปของวัสดุ
5.2.2 การเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุ
5.3 การแตกหักของวัสดุ
5.3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
5.3.2 ลักษณะรูปแบบและที่มาของ Failure

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

5.2 การเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุ
5.2.1 ความเครียดกับการเปลี่ยนรูปของวัสดุ
5.2.2 การเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุ
5.3 การแตกหักของวัสดุ
5.3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
5.3.2 ลักษณะรูปแบบและที่มาของ Failure

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายงาน
-โดยใช้สื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน