รายละเอียด

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน / Renewable Energy Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 24016406
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Renewable Energy Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2561

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
- ความหมายของพลังงานทดแทน
- ความสำคัญและที่มาของพลังงานทดแทน
- สถานการณ์พลังงาน
- รูปแบบพลังงานทดแทน
- แหล่งพลังงานทดแทน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายของพลังงานทดแทน ความสำคัญของพลังงานทดแทน สถานการณ์พลังงาน รูปแบบพลังงานทดแทน แหล่งพลังงานทดแทน

บทที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์
- ความหมายและความสำคัญพลังงานแสงอาทิตย์
- รังสีดวงอาทิตย์
- การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน
- การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
- การประยุกต์ใช้พลังงานดวงอาทิตย์
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายและความสำคัญพลังงานแสงอาทิตย์ รังสีดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า การประยุกต์ใช้พลังงานดวงอาทิตย์
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์
- ความหมายและความสำคัญพลังงานแสงอาทิตย์
- รังสีดวงอาทิตย์
- การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน
- การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
- การประยุกต์ใช้พลังงานดวงอาทิตย์
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายและความสำคัญพลังงานแสงอาทิตย์ รังสีดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า การประยุกต์ใช้พลังงานดวงอาทิตย์
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์
- ความหมายและความสำคัญพลังงานแสงอาทิตย์
- รังสีดวงอาทิตย์
- การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน
- การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
- การประยุกต์ใช้พลังงานดวงอาทิตย์
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายและความสำคัญพลังงานแสงอาทิตย์ รังสีดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า การประยุกต์ใช้พลังงานดวงอาทิตย์
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 3 พลังงานน้ำ
- ความหมายและความสำคัญพลังงานน้ำ
- การเปลี่ยนรูปพลังงานน้ำในรูปแบบต่าง ๆ
- การประยุกต์ใช้พลังงานน้ำ
- ฝึกปฏิบัติการใช้พลังงานน้ำ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายและความสำคัญพลังงานน้ำ การประยุกต์ใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ
- ฝึกปฏิบัติการใช้พลังงานน้ำ

บทที่ 3 พลังงานน้ำ
- ความหมายและความสำคัญพลังงานน้ำ
- การเปลี่ยนรูปพลังงานน้ำในรูปแบบต่าง ๆ
- การประยุกต์ใช้พลังงานน้ำ
- ฝึกปฏิบัติการใช้พลังงานน้ำ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายและความสำคัญพลังงานน้ำ การประยุกต์ใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ
- ฝึกปฏิบัติการใช้พลังงานน้ำ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 พลังงานลม
- ความสำคัญและที่มาของพลังงานลม
- การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานลมในรูปแบบต่าง ๆ
- การประยุกต์ใช้พลังงานลม
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานลม

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบความสำคัญและที่มาของพลังงานลม การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานลมในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้พลังงานลม
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานลม

บทที่ 4 พลังงานลม
- ความสำคัญและที่มาของพลังงานลม
- การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานลมในรูปแบบต่าง ๆ
- การประยุกต์ใช้พลังงานลม
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานลม

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบความสำคัญและที่มาของพลังงานลม การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานลมในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้พลังงานลม
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานลม

บทที่ 5 พลังงานชีวมวล
- ความสำคัญและที่มาของพลังงานชีวมวล
- การเลือกใช้พลังงานชีวมวล
- การประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานชีวมวล

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบความสำคัญและที่มาของพลังงานชีวมวล - การเลือกใช้พลังงานชีวมวล การประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานชีวมวล

บทที่ 5 พลังงานชีวมวล
- ความสำคัญและที่มาของพลังงานชีวมวล
- การเลือกใช้พลังงานชีวมวล
- การประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานชีวมวล

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบความสำคัญและที่มาของพลังงานชีวมวล - การเลือกใช้พลังงานชีวมวล การประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานชีวมวล

บทที่ 6 ก๊าซชีวภาพ
- ความสำคัญและที่มาของก๊าซชีวภาพ
- การเลือกใช้ก๊าซชีวภาพ
- การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพ
- ฝึกปฏิบัติงานก๊าซชีวภาพ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบความสำคัญและที่มาของก๊าซชีวภาพ การเลือกใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพ
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานชีวมวล

บทที่ 6 ก๊าซชีวภาพ
- ความสำคัญและที่มาของก๊าซชีวภาพ
- การเลือกใช้ก๊าซชีวภาพ
- การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพ
- ฝึกปฏิบัติงานก๊าซชีวภาพ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบความสำคัญและที่มาของก๊าซชีวภาพ การเลือกใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพ
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานชีวมวล

บทที่ 7 พลังงานไฮโดรเจน
- ความสำคัญและที่มาพลังงานไฮโดรเจน
- การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไฮโดรเจน
- การประยุกต์ใช้พลังงานไฮโดรเจน
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานไฮโดรเจน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบความสำคัญและที่มาของพลังงานไฮโดรเจน การเปลี่ยนรูปพลังงานไฮโดรเจน การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพ
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานไฮโดรเจน

บทที่ 7 พลังงานไฮโดรเจน
- ความสำคัญและที่มาพลังงานไฮโดรเจน
- การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไฮโดรเจน
- การประยุกต์ใช้พลังงานไฮโดรเจน
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานไฮโดรเจน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบความสำคัญและที่มาของพลังงานไฮโดรเจน การเปลี่ยนรูปพลังงานไฮโดรเจน การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพ
- ฝึกปฏิบัติงานพลังงานไฮโดรเจน

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน