รายละเอียด

ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร / Automatic Control System for Agriculture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM126
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Automatic Control System for Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร

บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ
- เหตุผลที่ระบบอัตโนมัติถูกนำมาใช้ในการผลิต
- วิธีควบคุมกระบวนการทำงาน
- องค์ประกอบของระบบควบคุมกระบวนการทำงาน
- ประเภทของระบบอัตโนมัติ
- ฝึกปฏิบัติหลักการพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ เหตุผลที่ระบบอัตโนมัติถูกนำมาใช้ในการผลิต วิธีควบคุมกระบวนการทำงาน องค์ประกอบของระบบควบคุมกระบวนการทำงาน ประเภทของระบบอัตโนมัติ
- ฝึกปฏิบัติหลักการพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

บทที่ 2 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
- ความสำคัญของการวัดและการควบคุม
- นิยามอุปกรณ์รอบข้างและคุณลักษณะที่สำคัญของทรานสดิวเซอร์
- คุณลักษณะของทรานสดิวเซอร์ที่ต้องการ
- การเลือกเครื่องมือวัด
- ฝึกปฏิบัติเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ความสำคัญของการวัดและการควบคุม นิยามอุปกรณ์รอบข้างและคุณลักษณะที่สำคัญของทรานสดิวเซอร์ คุณลักษณะของทรานสดิวเซอร์ที่ต้องการ การเลือกเครื่องมือวัด
- ฝึกปฏิบัติเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

บทที่ 2 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
- ความสำคัญของการวัดและการควบคุม
- นิยามอุปกรณ์รอบข้างและคุณลักษณะที่สำคัญของทรานสดิวเซอร์
- คุณลักษณะของทรานสดิวเซอร์ที่ต้องการ
- การเลือกเครื่องมือวัด
- ฝึกปฏิบัติเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ความสำคัญของการวัดและการควบคุม นิยามอุปกรณ์รอบข้างและคุณลักษณะที่สำคัญของทรานสดิวเซอร์ คุณลักษณะของทรานสดิวเซอร์ที่ต้องการ การเลือกเครื่องมือวัด
- ฝึกปฏิบัติเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

บทที่ 3 การวัดและการจัดระดับสัญญาณ
- ความสำคัญของการวัดการสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดการสั่นสะเทือน
- การวัดการสั่นสะเทือนเบื้องต้น
- การวิเคราะห์ ฟูเรียร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะการวัดและการจัดระดับสัญญาณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ การวัดและการจัดระดับสัญญาณ ความสำคัญของการวัดการสั่นสะเทือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดการสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือนเบื้องต้น การวิเคราะห์ ฟูเรียร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะการวัดและการจัดระดับสัญญาณ

บทที่ 3 การวัดและการจัดระดับสัญญาณ
- ความสำคัญของการวัดการสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดการสั่นสะเทือน
- การวัดการสั่นสะเทือนเบื้องต้น
- การวิเคราะห์ ฟูเรียร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะการวัดและการจัดระดับสัญญาณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ การวัดและการจัดระดับสัญญาณ ความสำคัญของการวัดการสั่นสะเทือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดการสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือนเบื้องต้น การวิเคราะห์ ฟูเรียร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะการวัดและการจัดระดับสัญญาณ

บทที่ 3 การวัดและการจัดระดับสัญญาณ
- ความสำคัญของการวัดการสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดการสั่นสะเทือน
- การวัดการสั่นสะเทือนเบื้องต้น
- การวิเคราะห์ ฟูเรียร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะการวัดและการจัดระดับสัญญาณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ การวัดและการจัดระดับสัญญาณ ความสำคัญของการวัดการสั่นสะเทือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดการสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือนเบื้องต้น การวิเคราะห์ ฟูเรียร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะการวัดและการจัดระดับสัญญาณ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 วงจรสัญญาณเงื่อนไข
- วงจรกำเนิดสัญญาณ
- วงจรตั้งเวลา
- วงจรเปรียบเทียบแรงดัน
- วงจรขยายสัญญาณความถี่
- ฝึกปฏิบัติทักษะวงจรสัญญาณเงื่อนไข

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างวงจรสัญญาณเงื่อนไข ประกอบด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรขยายสัญญาณความถี่
- ฝึกปฏิบัติทักษะวงจรสัญญาณเงื่อนไข

บทที่ 4 วงจรสัญญาณเงื่อนไข
- วงจรกำเนิดสัญญาณ
- วงจรตั้งเวลา
- วงจรเปรียบเทียบแรงดัน
- วงจรขยายสัญญาณความถี่
- ฝึกปฏิบัติทักษะวงจรสัญญาณเงื่อนไข

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างวงจรสัญญาณเงื่อนไข ประกอบด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรขยายสัญญาณความถี่
- ฝึกปฏิบัติทักษะวงจรสัญญาณเงื่อนไข

บทที่ 5 อุปกรณ์ตัวชักนำ และการควบคุม
- อุปกรณ์ตัวชักนำและการควบคุม
- ฝึกปฏิบัติงานอุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณและการควบคุม

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบอุปกรณ์ตัวชักนำ และการควบคุม อุปกรณ์ตัวชักนำและการควบคุม
- ฝึกปฏิบัติงานอุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณและการควบคุม

บทที่ 5 อุปกรณ์ตัวชักนำ และการควบคุม
- อุปกรณ์ตัวชักนำและการควบคุม
- ฝึกปฏิบัติงานอุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณและการควบคุม

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบอุปกรณ์ตัวชักนำ และการควบคุม อุปกรณ์ตัวชักนำและการควบคุม
- ฝึกปฏิบัติงานอุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณและการควบคุม

บทที่ 6 อุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม และการโปรแกรมอุปกรณ์ควบคุม
- ชนิดของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- การใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม

กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่างอุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม ชนิดของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม

บทที่ 6 อุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม และการโปรแกรมอุปกรณ์ควบคุม
- ชนิดของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- การใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม

กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่างอุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม ชนิดของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม

บทที่ 7 การประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร
- ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบป้อนกลับ
- ระบบ Auto Tune
- ระบบเครือข่ายไร้สายพลังงานต่ำ
- ระบบตรวจสอบความผิดพลาด
- ฝึกปฏิบัติการประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร

กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่างการประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบป้อนกลับ ระบบ Auto Tune ระบบเครือข่ายไร้สายพลังงานต่ำ ระบบตรวจสอบความผิดพลาด
- ฝึกปฏิบัติการประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร

บทที่ 7 การประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร
- ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบป้อนกลับ
- ระบบ Auto Tune
- ระบบเครือข่ายไร้สายพลังงานต่ำ
- ระบบตรวจสอบความผิดพลาด
- ฝึกปฏิบัติการประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร

กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่างการประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบป้อนกลับ ระบบ Auto Tune ระบบเครือข่ายไร้สายพลังงานต่ำ ระบบตรวจสอบความผิดพลาด
- ฝึกปฏิบัติการประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน