รายละเอียด

ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร / Special Problems in Agricultural Machinery Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM129
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Problems in Agricultural Machinery Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

บทที่ 1 วิธีการและขั้นตอนการทำปัญหาพิเศษ
- การติดต่อที่ปรึกษา
- การยื่นคำร้องขอทำปัญหาพิเศษ
- การจัดทำและส่งโครงร่างปัญหาพิเศษ
- การดำเนินการและการเก็บข้อมูล
- การจัดทำเล่มปัญหาพิเศษ
- การนำเสนอปัญหาพิเศษ
- การจัดทำเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์
- การจัดส่งเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์
- การวัดและประเมินผล
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่างการกำหนดวิธีการและขั้นตอนการทำปัญหาพิเศษ
- ปฏิบัติการติดต่อที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ยื่นคำร้องขอทำปัญหาพิเศษ

บทที่ 2 การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ส่วนประกอบของโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ปฏิบัติงานทำโครงร่างปัญหาพิเศษ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบส่วนประกอบของโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ปฏิบัติงานจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษ

บทที่ 2 การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ส่วนประกอบของโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ปฏิบัติงานทำโครงร่างปัญหาพิเศษ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบส่วนประกอบของโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ปฏิบัติงานจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษ

บทที่ 3 การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ

กิจกรรม : -ควบคุม ให้คำปรึกษา การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

บทที่ 3 การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ

กิจกรรม : -ควบคุม ให้คำปรึกษา การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

บทที่ 3 การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ

กิจกรรม : -ควบคุม ให้คำปรึกษา การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 การเขียนรายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์
- ภาคแรก
- ภาคเนื้อหา
- ภาคผนวก

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการเขียนรายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ภาคแรก ภาคเนื้อหาและภาคผนวก
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
- การเก็บข้อมูลและการประมวลผล

กิจกรรม : - การดำเนินงานปัญหาพิเศษ ดำเนินงานปัญหาพิเศษ การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
- การเก็บข้อมูลและการประมวลผล

กิจกรรม : - การดำเนินงานปัญหาพิเศษ ดำเนินงานปัญหาพิเศษ การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
- การเก็บข้อมูลและการประมวลผล

กิจกรรม : - การดำเนินงานปัญหาพิเศษ ดำเนินงานปัญหาพิเศษ การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
- การเก็บข้อมูลและการประมวลผล

กิจกรรม : - การดำเนินงานปัญหาพิเศษ ดำเนินงานปัญหาพิเศษ การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
- การเก็บข้อมูลและการประมวลผล

กิจกรรม : - การดำเนินงานปัญหาพิเศษ ดำเนินงานปัญหาพิเศษ การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
- การเก็บข้อมูลและการประมวลผล

กิจกรรม : - การดำเนินงานปัญหาพิเศษ ดำเนินงานปัญหาพิเศษ การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

การดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- ดำเนินงานปัญหาพิเศษ
- การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
- การเก็บข้อมูลและการประมวลผล

กิจกรรม : - การดำเนินงานปัญหาพิเศษ ดำเนินงานปัญหาพิเศษ การวางแผนการทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล
- ปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ

นำเสนอผลงานปัญหาพิเศษ
กิจกรรม : ปฏิบัติการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน