รายละเอียด

เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ / Greenhouse and Animal Housing Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 24016407
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Greenhouse and Animal Housing Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์

บทที่ 1 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการปลูกพืชและลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ
- ความหมายของโรงเรือน
- ระบบการปลูกพืชในสภาพควบคุม
- การพิจารณาความปลอดภัยของโรงเรือน
- ชนิดและรูปแบบของโรงเรือน
- การวางผังและรูปแบบของโรงเรือน
- องค์ประกอบของโรงเรือน
- วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน
- การควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเรื่องโรงเรือนและอุปกรณ์ในการปลูกพืชและลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ความหมายของโรงเรือน ระบบการปลูกพืชในสภาพควบคุม การพิจารณาความปลอดภัยของโรงเรือน ชนิดและรูปแบบของโรงเรือน การวางผังและรูปแบบของโรงเรือน องค์ประกอบของโรงเรือน วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน การควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน
- ฝึกทักษะการเรื่องโรงเรือนและอุปกรณ์ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ

บทที่ 1 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการปลูกพืชและลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ
- ความหมายของโรงเรือน
- ระบบการปลูกพืชในสภาพควบคุม
- การพิจารณาความปลอดภัยของโรงเรือน
- ชนิดและรูปแบบของโรงเรือน
- การวางผังและรูปแบบของโรงเรือน
- องค์ประกอบของโรงเรือน
- วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน
- การควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเรื่องโรงเรือนและอุปกรณ์ในการปลูกพืชและลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ความหมายของโรงเรือน ระบบการปลูกพืชในสภาพควบคุม การพิจารณาความปลอดภัยของโรงเรือน ชนิดและรูปแบบของโรงเรือน การวางผังและรูปแบบของโรงเรือน องค์ประกอบของโรงเรือน วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน การควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน
- ฝึกทักษะการเรื่องโรงเรือนและอุปกรณ์ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ

บทที่ 2 การออกแบบและวางผังโรงเรือน
- การวางผังและตำแหน่งที่ตั้ง
- รูปแบบของโรงเรือน
- ข้อกำหนดของรูปแบบโรงเรือน
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบและวางผังโรงเรือน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายและความสำคัญการออกแบบและวางผังโรงเรือน การวางผังและตำแหน่งที่ตั้ง รูปแบบของโรงเรือน ข้อกำหนดของรูปแบบโรงเรือน
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบและวางผังโรงเรือน

บทที่ 2 การออกแบบและวางผังโรงเรือน
- การวางผังและตำแหน่งที่ตั้ง
- รูปแบบของโรงเรือน
- ข้อกำหนดของรูปแบบโรงเรือน
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบและวางผังโรงเรือน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายและความสำคัญการออกแบบและวางผังโรงเรือน การวางผังและตำแหน่งที่ตั้ง รูปแบบของโรงเรือน ข้อกำหนดของรูปแบบโรงเรือน
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบและวางผังโรงเรือน

บทที่ 3 ระบบน้ำที่ใช้ในโรงเรือน
- ความรู้เรื่องสปริงเกอร์
- การติดตั้งระบบสปริงเกอร์
- รูปแบบของสปริงเกอร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะระบบน้ำในโรงเรือน

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายและความสำคัญของระบบน้ำที่ใช้ในโรงเรือน ความรู้เรื่องสปริงเกอร์ การติดตั้งระบบสปริงเกอร์ รูปแบบของสปริงเกอร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะระบบน้ำในโรงเรือน

บทที่ 3 ระบบน้ำที่ใช้ในโรงเรือน
- ความรู้เรื่องสปริงเกอร์
- การติดตั้งระบบสปริงเกอร์
- รูปแบบของสปริงเกอร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะระบบน้ำในโรงเรือน

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายและความสำคัญของระบบน้ำที่ใช้ในโรงเรือน ความรู้เรื่องสปริงเกอร์ การติดตั้งระบบสปริงเกอร์ รูปแบบของสปริงเกอร์
- ฝึกปฏิบัติทักษะระบบน้ำในโรงเรือน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 ระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน
- การปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดทึบ
- เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน
- การระบายอากาศ
- วิธีการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพืช
- การพรางแสงอาทิตย์
- การทำความเย็นแบบระเหย
- หลักเกณฑ์การใช้โรงเรือนอีแวปเลี้ยงสัตว์
- การใช้สเปรย์หมอก
- การทำความเย็นหลังคาโรงเรือน
- การผลิตความร้อนโดยใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน
- การใช้พลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน การปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดทึบ เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน การระบายอากาศ วิธีการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพืช การพรางแสงอาทิตย์ การทำความเย็นแบบระเหย หลักเกณฑ์การใช้โรงเรือนอีแวปเลี้ยงสัตว์ การใช้สเปรย์หมอก การทำความเย็นหลังคาโรงเรือน การผลิตความร้อนโดยใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน การใช้พลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติทักษะ
งานระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน

บทที่ 4 ระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน
- การปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดทึบ
- เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน
- การระบายอากาศ
- วิธีการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพืช
- การพรางแสงอาทิตย์
- การทำความเย็นแบบระเหย
- หลักเกณฑ์การใช้โรงเรือนอีแวปเลี้ยงสัตว์
- การใช้สเปรย์หมอก
- การทำความเย็นหลังคาโรงเรือน
- การผลิตความร้อนโดยใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน
- การใช้พลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน การปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดทึบ เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน การระบายอากาศ วิธีการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพืช การพรางแสงอาทิตย์ การทำความเย็นแบบระเหย หลักเกณฑ์การใช้โรงเรือนอีแวปเลี้ยงสัตว์ การใช้สเปรย์หมอก การทำความเย็นหลังคาโรงเรือน การผลิตความร้อนโดยใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน การใช้พลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติทักษะ
งานระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน

บทที่ 4 ระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน
- การปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดทึบ
- เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน
- การระบายอากาศ
- วิธีการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพืช
- การพรางแสงอาทิตย์
- การทำความเย็นแบบระเหย
- หลักเกณฑ์การใช้โรงเรือนอีแวปเลี้ยงสัตว์
- การใช้สเปรย์หมอก
- การทำความเย็นหลังคาโรงเรือน
- การผลิตความร้อนโดยใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน
- การใช้พลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน การปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดทึบ เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน การระบายอากาศ วิธีการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพืช การพรางแสงอาทิตย์ การทำความเย็นแบบระเหย หลักเกณฑ์การใช้โรงเรือนอีแวปเลี้ยงสัตว์ การใช้สเปรย์หมอก การทำความเย็นหลังคาโรงเรือน การผลิตความร้อนโดยใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน การใช้พลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติทักษะ
งานระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน

บทที่ 4 ระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน
- การปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดทึบ
- เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน
- การระบายอากาศ
- วิธีการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพืช
- การพรางแสงอาทิตย์
- การทำความเย็นแบบระเหย
- หลักเกณฑ์การใช้โรงเรือนอีแวปเลี้ยงสัตว์
- การใช้สเปรย์หมอก
- การทำความเย็นหลังคาโรงเรือน
- การผลิตความร้อนโดยใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน
- การใช้พลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน การปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิดทึบ เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน การระบายอากาศ วิธีการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพืช การพรางแสงอาทิตย์ การทำความเย็นแบบระเหย หลักเกณฑ์การใช้โรงเรือนอีแวปเลี้ยงสัตว์ การใช้สเปรย์หมอก การทำความเย็นหลังคาโรงเรือน การผลิตความร้อนโดยใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน การใช้พลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติทักษะ
งานระบบควบคุมอากาศในโรงเรือน

บทที่ 5 การกำจัดของเสียภายในโรงเรือน
- ระบบการกำจัดของเสียในโรงเรือน
- การกำจัดของเสียแบบ Liquid Manure Tank (การเก็บปุ๋ยน้ำ)
- การกำจัดของเสียแบบ Oxidation Ditch (คูปลอดกลิ่น)
- การกำจัดของเสียแบบ Anaerobic manure Lagoon (บ่อเก็บของเสีย)
- ฝึกปฏิบัติงานการกำจัดของเสียในโรงเรือน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างการกำจัดของเสียภายในโรงเรือน ระบบการกำจัดของเสียในโรงเรือน การกำจัดของเสียแบบ Liquid Manure Tank (การเก็บปุ๋ยน้ำ) การกำจัดของเสียแบบ Oxidation Ditch (คูปลอดกลิ่น) การกำจัดของเสียแบบ Anaerobic manure Lagoon (บ่อเก็บของเสีย)
- ฝึกปฏิบัติงานการกำจัดของเสียในโรงเรือน

บทที่ 5 การกำจัดของเสียภายในโรงเรือน
- ระบบการกำจัดของเสียในโรงเรือน
- การกำจัดของเสียแบบ Liquid Manure Tank (การเก็บปุ๋ยน้ำ)
- การกำจัดของเสียแบบ Oxidation Ditch (คูปลอดกลิ่น)
- การกำจัดของเสียแบบ Anaerobic manure Lagoon (บ่อเก็บของเสีย)
- ฝึกปฏิบัติงานการกำจัดของเสียในโรงเรือน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างการกำจัดของเสียภายในโรงเรือน ระบบการกำจัดของเสียในโรงเรือน การกำจัดของเสียแบบ Liquid Manure Tank (การเก็บปุ๋ยน้ำ) การกำจัดของเสียแบบ Oxidation Ditch (คูปลอดกลิ่น) การกำจัดของเสียแบบ Anaerobic manure Lagoon (บ่อเก็บของเสีย)
- ฝึกปฏิบัติงานการกำจัดของเสียในโรงเรือน

บทที่ 5 การกำจัดของเสียภายในโรงเรือน
- ระบบการกำจัดของเสียในโรงเรือน
- การกำจัดของเสียแบบ Liquid Manure Tank (การเก็บปุ๋ยน้ำ)
- การกำจัดของเสียแบบ Oxidation Ditch (คูปลอดกลิ่น)
- การกำจัดของเสียแบบ Anaerobic manure Lagoon (บ่อเก็บของเสีย)
- ฝึกปฏิบัติงานการกำจัดของเสียในโรงเรือน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างการกำจัดของเสียภายในโรงเรือน ระบบการกำจัดของเสียในโรงเรือน การกำจัดของเสียแบบ Liquid Manure Tank (การเก็บปุ๋ยน้ำ) การกำจัดของเสียแบบ Oxidation Ditch (คูปลอดกลิ่น) การกำจัดของเสียแบบ Anaerobic manure Lagoon (บ่อเก็บของเสีย)
- ฝึกปฏิบัติงานการกำจัดของเสียในโรงเรือน

บทที่ 5 การกำจัดของเสียภายในโรงเรือน
- ระบบการกำจัดของเสียในโรงเรือน
- การกำจัดของเสียแบบ Liquid Manure Tank (การเก็บปุ๋ยน้ำ)
- การกำจัดของเสียแบบ Oxidation Ditch (คูปลอดกลิ่น)
- การกำจัดของเสียแบบ Anaerobic manure Lagoon (บ่อเก็บของเสีย)
- ฝึกปฏิบัติงานการกำจัดของเสียในโรงเรือน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างการกำจัดของเสียภายในโรงเรือน ระบบการกำจัดของเสียในโรงเรือน การกำจัดของเสียแบบ Liquid Manure Tank (การเก็บปุ๋ยน้ำ) การกำจัดของเสียแบบ Oxidation Ditch (คูปลอดกลิ่น) การกำจัดของเสียแบบ Anaerobic manure Lagoon (บ่อเก็บของเสีย)
- ฝึกปฏิบัติงานการกำจัดของเสียในโรงเรือน

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน