รายละเอียด

กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2 / Fundamental of Agricultural Machinery Mechanics 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Agricultural Machinery Mechanics 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2

บทที่ 1 หน่วยพื้นฐาน
- ระบบหน่วย
- หน่วย เอส. ไอ. อนุพัทธ์
- ตัวคูณ (Prefix)
- ฝึกปฏิบัติทักษะคำนวณหน่วยพื้นฐาน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายของหน่วยพื้นฐาน หน่วย เอส. ไอ. อนุพัทธ์ ตัวคูณ
- ฝึกทักษะการคำนวณในเรื่องหน่วยพื้นฐาน

บทที่ 2 ความเค้นและความเครียด
- ความเค้น
- ความเครียด
- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับส่วนที่ยืดออก
- Design stress and Design factor
- ความเค้นในวงแหวนกลมบาง
ฝึกปฏิบัติทักษะคำนวณความเค้นและความเครียด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายและความสำคัญความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับส่วนที่ยืดออก Design stress and Design factor ความเค้นในวงแหวนกลมบาง
- ฝึกปฏิบัติทักษะคำนวณความเค้นและความเครียด

บทที่ 2 ความเค้นและความเครียด
- ความเค้น
- ความเครียด
- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับส่วนที่ยืดออก
- Design stress and Design factor
- ความเค้นในวงแหวนกลมบาง
ฝึกปฏิบัติทักษะคำนวณความเค้นและความเครียด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายและความสำคัญความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับส่วนที่ยืดออก Design stress and Design factor ความเค้นในวงแหวนกลมบาง
- ฝึกปฏิบัติทักษะคำนวณความเค้นและความเครียด

บทที่ 3 Pressure Vessels, Riveted Joints and Welded Joints
- รูปทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน
- ทฤษฎีทั่วไปสำหรับหา membrane stress ใน pressure vessel ผิวบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน
- Design หรือ working pressure
- การต่อโดยใช้หมุดย้ำ
- การเชื่อม
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายและความสำคัญของPressure Vessels, Riveted Joints and Welded Joints รูปทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน ทฤษฎีทั่วไปสำหรับหา membrane stress ใน pressure vessel ผิวบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน Design หรือ working pressure การต่อโดยใช้หมุดย้ำ การเชื่อม
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณ

บทที่ 3 Pressure Vessels, Riveted Joints and Welded Joints
- รูปทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน
- ทฤษฎีทั่วไปสำหรับหา membrane stress ใน pressure vessel ผิวบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน
- Design หรือ working pressure
- การต่อโดยใช้หมุดย้ำ
- การเชื่อม
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายและความสำคัญของPressure Vessels, Riveted Joints and Welded Joints รูปทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน ทฤษฎีทั่วไปสำหรับหา membrane stress ใน pressure vessel ผิวบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน Design หรือ working pressure การต่อโดยใช้หมุดย้ำ การเชื่อม
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณ

บทที่ 3 Pressure Vessels, Riveted Joints and Welded Joints
- รูปทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน
- ทฤษฎีทั่วไปสำหรับหา membrane stress ใน pressure vessel ผิวบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน
- Design หรือ working pressure
- การต่อโดยใช้หมุดย้ำ
- การเชื่อม
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายและความสำคัญของPressure Vessels, Riveted Joints and Welded Joints รูปทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน ทฤษฎีทั่วไปสำหรับหา membrane stress ใน pressure vessel ผิวบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน Design หรือ working pressure การต่อโดยใช้หมุดย้ำ การเชื่อม
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 โมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ชนิดของการรองรับคาน
- ชนิดของแรงที่กระทำบนคาน
- แรงเฉือนของคาน
- โมเมนต์ดัดของคาน
- กราฟของโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ฝึกปฏิบัติทักษะงานคำนวณโมเมนต์และแรงเฉือนของคาน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน ชนิดของการรองรับคาน ชนิดของแรงที่กระทำบนคาน แรงเฉือนของคาน โมเมนต์ดัดของคาน กราฟของโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ฝึกปฏิบัติทักษะงานคำนวณโมเมนต์และแรงเฉือนของคาน

บทที่ 4 โมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ชนิดของการรองรับคาน
- ชนิดของแรงที่กระทำบนคาน
- แรงเฉือนของคาน
- โมเมนต์ดัดของคาน
- กราฟของโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ฝึกปฏิบัติทักษะงานคำนวณโมเมนต์และแรงเฉือนของคาน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน ชนิดของการรองรับคาน ชนิดของแรงที่กระทำบนคาน แรงเฉือนของคาน โมเมนต์ดัดของคาน กราฟของโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ฝึกปฏิบัติทักษะงานคำนวณโมเมนต์และแรงเฉือนของคาน

บทที่ 4 โมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ชนิดของการรองรับคาน
- ชนิดของแรงที่กระทำบนคาน
- แรงเฉือนของคาน
- โมเมนต์ดัดของคาน
- กราฟของโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ฝึกปฏิบัติทักษะงานคำนวณโมเมนต์และแรงเฉือนของคาน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน ชนิดของการรองรับคาน ชนิดของแรงที่กระทำบนคาน แรงเฉือนของคาน โมเมนต์ดัดของคาน กราฟของโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน
- ฝึกปฏิบัติทักษะงานคำนวณโมเมนต์และแรงเฉือนของคาน

บทที่ 5 ความเค้นดัดในคาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น, รัศมีความโค้งของคาน, และระยะจาก neutral axis ไปยังจุดที่ต้องการหาความเค้น
- ตำแหน่งของ neutral axis
- ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัด M และความเค้นดัด
- ค่า Second moment of area I ของพื้นที่หน้าตัดรูปต่าง ๆ
- Section modulus Z
- รูปร่างของพื้นที่หน้าตัดของคานที่ประหยัดที่สุดและดีที่สุด
- ฝึกปฏิบัติงานแก้ปัญหาความเค้นดัดในคาน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการแก้ปัญหาโจทย์ความเค้นดัดในคาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น, รัศมีความโค้งของคาน, และระยะจาก neutral axis ไปยังจุดที่ต้องการหาความเค้น ตำแหน่งของ neutral axis ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัด M
และความเค้นดัด ค่า Second moment of area I ของพื้นที่หน้าตัดรูปต่าง ๆ Section modulus Z รูปร่างของพื้นที่หน้าตัดของคานที่ประหยัดที่สุดและดีที่สุด
- ฝึกปฏิบัติงานแก้ปัญหาความเค้นดัดในคาน

บทที่ 5 ความเค้นดัดในคาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น, รัศมีความโค้งของคาน, และระยะจาก neutral axis ไปยังจุดที่ต้องการหาความเค้น
- ตำแหน่งของ neutral axis
- ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัด M และความเค้นดัด
- ค่า Second moment of area I ของพื้นที่หน้าตัดรูปต่าง ๆ
- Section modulus Z
- รูปร่างของพื้นที่หน้าตัดของคานที่ประหยัดที่สุดและดีที่สุด
- ฝึกปฏิบัติงานแก้ปัญหาความเค้นดัดในคาน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการแก้ปัญหาโจทย์ความเค้นดัดในคาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น, รัศมีความโค้งของคาน, และระยะจาก neutral axis ไปยังจุดที่ต้องการหาความเค้น ตำแหน่งของ neutral axis ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัด M
และความเค้นดัด ค่า Second moment of area I ของพื้นที่หน้าตัดรูปต่าง ๆ Section modulus Z รูปร่างของพื้นที่หน้าตัดของคานที่ประหยัดที่สุดและดีที่สุด
- ฝึกปฏิบัติงานแก้ปัญหาความเค้นดัดในคาน

บทที่ 5 ความเค้นดัดในคาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น, รัศมีความโค้งของคาน, และระยะจาก neutral axis ไปยังจุดที่ต้องการหาความเค้น
- ตำแหน่งของ neutral axis
- ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัด M และความเค้นดัด
- ค่า Second moment of area I ของพื้นที่หน้าตัดรูปต่าง ๆ
- Section modulus Z
- รูปร่างของพื้นที่หน้าตัดของคานที่ประหยัดที่สุดและดีที่สุด
- ฝึกปฏิบัติงานแก้ปัญหาความเค้นดัดในคาน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการแก้ปัญหาโจทย์ความเค้นดัดในคาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น, รัศมีความโค้งของคาน, และระยะจาก neutral axis ไปยังจุดที่ต้องการหาความเค้น ตำแหน่งของ neutral axis ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัด M
และความเค้นดัด ค่า Second moment of area I ของพื้นที่หน้าตัดรูปต่าง ๆ Section modulus Z รูปร่างของพื้นที่หน้าตัดของคานที่ประหยัดที่สุดและดีที่สุด
- ฝึกปฏิบัติงานแก้ปัญหาความเค้นดัดในคาน

บทที่ 6 ความเค้นเฉือนในคาน
- ทฤษฎีและการหาค่าความเค้นเฉือน
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัว I
- การออกแบบคานโดยพิจารณาทั้ง Bending moment และ Shearing force
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณความเค้นเฉือนในคาน

กิจกรรม : บรรยายและยกตัวอย่างประกอบการคำนวณหาความเค้นเฉือนในคาน ทฤษฎีและการหาค่าความเค้นเฉือน Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัว
I การออกแบบคานโดยพิจารณาทั้ง Bending moment และ Shearing force
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณความเค้นเฉือนในคาน

บทที่ 6 ความเค้นเฉือนในคาน
- ทฤษฎีและการหาค่าความเค้นเฉือน
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัว I
- การออกแบบคานโดยพิจารณาทั้ง Bending moment และ Shearing force
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณความเค้นเฉือนในคาน

กิจกรรม : บรรยายและยกตัวอย่างประกอบการคำนวณหาความเค้นเฉือนในคาน ทฤษฎีและการหาค่าความเค้นเฉือน Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัว
I การออกแบบคานโดยพิจารณาทั้ง Bending moment และ Shearing force
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณความเค้นเฉือนในคาน

บทที่ 6 ความเค้นเฉือนในคาน
- ทฤษฎีและการหาค่าความเค้นเฉือน
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม
- Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัว I
- การออกแบบคานโดยพิจารณาทั้ง Bending moment และ Shearing force
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณความเค้นเฉือนในคาน

กิจกรรม : บรรยายและยกตัวอย่างประกอบการคำนวณหาความเค้นเฉือนในคาน ทฤษฎีและการหาค่าความเค้นเฉือน Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม Shear stress ในคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัว
I การออกแบบคานโดยพิจารณาทั้ง Bending moment และ Shearing force
- ฝึกปฏิบัติทักษะการคำนวณความเค้นเฉือนในคาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน