รายละเอียด

เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว / Harvest and Post-Harvest Machinery

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 24013304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Harvest and Post-Harvest Machinery
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

บทที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าว
- เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด
- เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือเก็บเกี่ยว

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ เครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
- ฝึกปฏิบัติการปรับแต่ง และการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว

บทที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าว
- เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด
- เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือเก็บเกี่ยว

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ เครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
- ฝึกปฏิบัติการปรับแต่ง และการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว

บทที่ 2 เครื่องนวด
- เครื่องนวดข้าว
- เครื่องนวดข้าวโพด
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องนวด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องนวดข้าว และเครื่องนวดข้าวโพด
- ฝึกปฏิบัติการปรับแต่ง และการบำรุงรักษาเครื่องนวด

บทที่ 2 เครื่องนวด
- เครื่องนวดข้าว
- เครื่องนวดข้าวโพด
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องนวด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องนวดข้าว และเครื่องนวดข้าวโพด
- ฝึกปฏิบัติการปรับแต่ง และการบำรุงรักษาเครื่องนวด

บทที่ 3 โรงสีข้าว
- ขนาดของโรงสีข้าว
- ระบบต้นกำลัง
- กรรมวิธีการสีข้าว
- ระบบโรงสีข้าว
- ฝึกปฏิบัติงานโรงสีข้าว

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับงานโรงสีข้าว ขนาดของโรงสีข้าว ระบบต้นกำลัง กรรมวิธีการสีข้าว ระบบโรงสีข้าว
- ฝึกปฏิบัติการงานโรงสีข้าว

บทที่ 3 โรงสีข้าว
- ขนาดของโรงสีข้าว
- ระบบต้นกำลัง
- กรรมวิธีการสีข้าว
- ระบบโรงสีข้าว
- ฝึกปฏิบัติงานโรงสีข้าว
กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับงานโรงสีข้าว ขนาดของโรงสีข้าว ระบบต้นกำลัง กรรมวิธีการสีข้าว ระบบโรงสีข้าว
- ฝึกปฏิบัติการงานโรงสีข้าว

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 เครื่องทำความสะอาด
- เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก
- เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกและแยกแกลบ
- เครื่องแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง
- เครื่องแยกหิน
- ฝึกปฏิบัติงานเครื่องทำความสะอาด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกและแยกแกลบ เครื่องแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง เครื่องแยกหิน
- ฝึกปฏิบัติงานปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องทำความสะอาด

บทที่ 4 เครื่องทำความสะอาด
- เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก
- เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกและแยกแกลบ
- เครื่องแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง
- เครื่องแยกหิน
- ฝึกปฏิบัติงานเครื่องทำความสะอาด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกและแยกแกลบ เครื่องแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง เครื่องแยกหิน
- ฝึกปฏิบัติงานปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องทำความสะอาด

บทที่ 5 เครื่องคัดขนาด
- เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงเหลี่ยม
- เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงกลม
- ฝึกปฏิบัติงานเครื่องคัดขนาด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงเหลี่ยม เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงกลม
- ฝึกปฏิบัติงานการปรับแต่ง และบำรุงรักษาเครื่องคัดขนาด

บทที่ 5 เครื่องคัดขนาด
- เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงเหลี่ยม
- เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงกลม
- ฝึกปฏิบัติงานเครื่องคัดขนาด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงเหลี่ยม เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงกลม
- ฝึกปฏิบัติงานการปรับแต่ง และบำรุงรักษาเครื่องคัดขนาด

บทที่ 5 เครื่องคัดขนาด
- เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงเหลี่ยม
- เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงกลม
- ฝึกปฏิบัติงานเครื่องคัดขนาด

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงเหลี่ยม เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงกลม
- ฝึกปฏิบัติงานการปรับแต่ง และบำรุงรักษาเครื่องคัดขนาด

บทที่ 6 เครื่องลดขนาด
- เครื่องสับย่อยวัสดุทางการเกษตร
- ฝึกปฏิบัติงานเครื่องลดขนาด

กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับเครื่องลดขนาดวัสดุทางการเกษตร
- ฝึกปฏิบัติการรับแต่งและซ่อมบำรุงเครื่องลดขนาดวัสดุทางการเกษตร

บทที่ 6 เครื่องลดขนาด
- เครื่องสับย่อยวัสดุทางการเกษตร
- ฝึกปฏิบัติงานเครื่องลดขนาด

กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับเครื่องลดขนาดวัสดุทางการเกษตร
- ฝึกปฏิบัติการรับแต่งและซ่อมบำรุงเครื่องลดขนาดวัสดุทางการเกษตร

บทที่ 6 เครื่องลดขนาด
- เครื่องสับย่อยวัสดุทางการเกษตร
- ฝึกปฏิบัติงานเครื่องลดขนาด

กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับเครื่องลดขนาดวัสดุทางการเกษตร
- ฝึกปฏิบัติการรับแต่งและซ่อมบำรุงเครื่องลดขนาดวัสดุทางการเกษตร

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน