รายละเอียด

สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร / Seminar in Agricultural Machinery

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Agricultural Machinery
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร

บทที่ 1 บทนำ
- ความหมายสัมมนา
- ความแตกต่างของสัมมนา การรายงาน และการเขียนคำบรรยาย
- ปัจจัยในการสัมมนา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ความหมายของสัมมนา ความแตกต่างของสัมมนา การรายงาน และการเขียนคำบรรยาย ปัจจัยในการสัมมนา
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

บทที่ 2 การเตรียมการงานสัมมนา
- การเตรียมการเขียน
- การเลือกหัวข้อเรื่อง
- การสืบค้นข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- การเตรียมการเขียน การเลือกหัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูล ข้อแนะนำในการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านงานวิจัยเพื่อค้นคว้าข้อมูล
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

บทที่ 2 การเตรียมการงานสัมมนา
- การเตรียมการเขียน
- การเลือกหัวข้อเรื่อง
- การสืบค้นข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- การเตรียมการเขียน การเลือกหัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูล ข้อแนะนำในการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านงานวิจัยเพื่อค้นคว้าข้อมูล
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

บทที่ 3 การเขียน
- การเริ่มต้นเขียน
- ประโยชน์ของโครงร่างสัมมนา
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
การเริ่มต้นเขียนงานสัมมนา และประโยชน์ของโครงร่างสัมมนา
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างสัมมนา

บทที่ 3 การเขียน
- การเริ่มต้นเขียน
- ประโยชน์ของโครงร่างสัมมนา
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
การเริ่มต้นเขียนงานสัมมนา และประโยชน์ของโครงร่างสัมมนา
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างสัมมนา

บทที่ 3 การเขียน
- การเริ่มต้นเขียน
- ประโยชน์ของโครงร่างสัมมนา
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
การเริ่มต้นเขียนงานสัมมนา และประโยชน์ของโครงร่างสัมมนา
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างสัมมนา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 การเขียนบทคัดย่อ
- หลักการเขียนบทคัดย่อ
- ประเภทของบทคัดย่อ
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบหลักการเขียนบทคัดย่อ และประเภทบทคัดย่อ
- ฝึกปฏิบัติงานการเขียนบทคัดย่อ

บทที่ 4 การเขียนบทคัดย่อ
- หลักการเขียนบทคัดย่อ
- ประเภทของบทคัดย่อ
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบหลักการเขียนบทคัดย่อ และประเภทบทคัดย่อ
- ฝึกปฏิบัติงานการเขียนบทคัดย่อ

บทที่ 5 การเขียนคำนำ
- หลักการเขียนคำนำ
- การเขียนเนื้อเรื่องในย่อหน้า
- สรุปกระบวนการเขียน
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบหลักการเขียนคำนำ การเขียนเนื้อเรื่องในย่อหน้า การสรุปกระบวนการเขียน
- ฝึกปฏิบัติงานการเขียนคำนำ

บทที่ 5 การเขียนคำนำ
- หลักการเขียนคำนำ
- การเขียนเนื้อเรื่องในย่อหน้า
- สรุปกระบวนการเขียน
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบหลักการเขียนคำนำ การเขียนเนื้อเรื่องในย่อหน้า การสรุปกระบวนการเขียน
- ฝึกปฏิบัติงานการเขียนคำนำ

บทที่ 5 การเขียนคำนำ
- หลักการเขียนคำนำ
- การเขียนเนื้อเรื่องในย่อหน้า
- สรุปกระบวนการเขียน
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบหลักการเขียนคำนำ การเขียนเนื้อเรื่องในย่อหน้า การสรุปกระบวนการเขียน
- ฝึกปฏิบัติงานการเขียนคำนำ

บทที่ 6 การเขียนสรุป
- หลักการเขียนสรุป
- การเขียนกิตติกรรมประกาศ
- การเตรียมต้นฉบับ บทคัดย่อและเรื่องเต็ม
- การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : บรรยายและยกตัวอย่างประกอบการเขียนสรุป หลักการเขียนสรุป การเขียนกิตติกรรมประกาศ การเตรียมต้นฉบับ บทคัดย่อลเรื่องเต็ม การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
- ฝึกปฏิบัติการเขียนสรุป

บทที่ 6 การเขียนสรุป
- หลักการเขียนสรุป
- การเขียนกิตติกรรมประกาศ
- การเตรียมต้นฉบับ บทคัดย่อและเรื่องเต็ม
- การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : บรรยายและยกตัวอย่างประกอบการเขียนสรุป หลักการเขียนสรุป การเขียนกิตติกรรมประกาศ การเตรียมต้นฉบับ บทคัดย่อลเรื่องเต็ม การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
- ฝึกปฏิบัติการเขียนสรุป

บทที่ 6 การเขียนสรุป
- หลักการเขียนสรุป
- การเขียนกิตติกรรมประกาศ
- การเตรียมต้นฉบับ บทคัดย่อและเรื่องเต็ม
- การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
- ฝึกปฏิบัติงานสัมมนา

กิจกรรม : บรรยายและยกตัวอย่างประกอบการเขียนสรุป หลักการเขียนสรุป การเขียนกิตติกรรมประกาศ การเตรียมต้นฉบับ บทคัดย่อลเรื่องเต็ม การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
- ฝึกปฏิบัติการเขียนสรุป

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน