รายละเอียด

กระบวนการจัดการงานออกแบบสื่อสาร / Communication Design Managing Process

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 34 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43010210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการจัดการงานออกแบบสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Communication Design Managing Process
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - กระบวนการจัดการงานออกแบบสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน