รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ / Orient Oriented Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Orient Oriented Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java สำหรับพัฒนาโปรแกรมระดับสูงผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อนจะทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น การเขียนโปแกรมเชิงวัตถุนั้นเป็นการจัดระเบียนของคำสั่งให้เป็นกลุ่มหรือเป็นคลาส ในแต่ละคลาสนั้นจะประกอบด้วยแอททริบิวต์ ข้อมูลและเมธอตที่แสดงถึงพฤติกรรมของคลาส ซึ่งในแต่ละคลาสที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจะเรียกว่าพิมพ์เขียวเมื่อต้องการใช้ใช้จึงนำคลาสหรือพิมพ์เขียวนั้นมาสร้างโปรแกรมต่อไป เปรียบเสมือนการสร้างบ้านต้องสร้างพิมพ์เขียวหรือแปลนบ้านก่อน แล้วจึงนำแปลนมาสร้างบ้านได้หลาย ๆ หลัง หรือการสร้างรถยนต์ก็ต้องมีพิมพ์เขียวของรถยนต์  รถยนต์ที่สร้างขึ้นมาก็ได้มาจากพิมพ์เขียวของรถยนต์ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพิมพ์เขียวนั้นเราเรียกว่าวัตถุหรืออ็อปเจ็กต์ นั่นเอง ดังนั้นหนึ่งคลาสสามารถมีได้หลายอ็อปเจ็กต์ 

ภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกราเชิงวัตถุนั้นมีหลายภาษาในที่นี้เลือกใช้ภาษา Java ซั่งเป็นภาษาที่สนับนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ง่าย ดังนั้นในการเรียนวิชานี้จะต้องฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเป็นหลัก 

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน