รายละเอียด

จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ / Ethics and Computer Law

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ethics and Computer Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อบังคับ นโยบาย  สิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา - จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์

บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
- ความหมายของคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมแหล่งที่มาของจริยธรรม
- แหล่งที่มาของจริยธรรม


กิจกรรม : บรรยาย

บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
- ความแตกต่างของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
- ความแตกต่างของจริยธรรมกับกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ของคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
กิจกรรม : บรรยาย

บทที่ ๒ จริยธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต
- ธรรมชาติของมนุษย์
- หน้าที่ของมนุษย์
- ธรรมะสำหรับส่งเสริมการพัฒนาชีวิต
- กระบวนการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์
- แนวทางการพัฒนาตนเอง

กิจกรรม :

บทที่ ๒ จริยธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต
- ธรรมชาติของมนุษย์
- หน้าที่ของมนุษย์
- ธรรมะสำหรับส่งเสริมการพัฒนาชีวิต
- กระบวนการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์
- แนวทางการพัฒนาตนเอง

กิจกรรม :

บทที่ ๓ จริยธรรมพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
- ลักษณะของงานในอาชีพและงานในวิชาชีพ
- ความแตกต่างของงานอาชีพและงานวิชาชีพ
- ความสำคัญของจริยธรรมในงานอาชีพและงานในวิชาชีพ

กิจกรรม :

บทที่ ๓ จริยธรรมพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
- ลักษณะของงานในอาชีพและงานในวิชาชีพ
- ความแตกต่างของงานอาชีพและงานวิชาชีพ
- ความสำคัญของจริยธรรมในงานอาชีพและงานในวิชาชีพ
- การกำหนดกรอบจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
- ผลกระทบของการทำงานที่ขาดจริยธรรม

กิจกรรม :

บทที่ ๔ จริยธรรมในการประกอบอาชีพนักคอมพิวเตอร์
กิจกรรม :

บทที่ ๔ จริยธรรมในการประกอบอาชีพนักคอมพิวเตอร์
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ ๕ หลักธรรมสำหรับการครองตน
กิจกรรม :

บทที่ ๕ หลักธรรมสำหรับการครองตน (ต่อ)
กิจกรรม :

บทที่ ๖ คุณธรรมสำหรับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม :

บทที่ ๖ คุณธรรมสำหรับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)
กิจกรรม :

บทที่ ๗ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กิจกรรม :

บทที่ ๗ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
กิจกรรม :

ทบทวนบทเรียนและนำเสนอโปรเจ็คกลุ่ม
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน